Paweł Ryngier – praca zawodowa na uczelni

Strona główna » Informacje » Paweł Ryngier – praca zawodowa na uczelni

Od samego początku dałem się poznać jako bardzo sumienny pracownik, rzetelnie wykonujący powierzone mi obowiązki. Zajęcia dydaktyczne prowadziłem wzorcowo, nie ograniczając się przy tym do schematycznej realizacji założonego programu. W twórczy sposób przyczyniałem się do swoistej ewolucji tego programu, wprowadzając do tematyki zajęć wiedzę wyniesioną z różnorakich szkoleń i kursów.

Moja kultura osobista i posiadane umiejętności dydaktyczne zostały docenione podczas prac nad oceną nauczycieli akademickich AWF Katowice prowadzonych przez Komisję ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji. O tym, iż jestem cenionym nauczycielem akademickim świadczy także mój dorobek zawodowy związany z ilością prac podejmowanych również poza uczelnią.

…”w trakcie swojej pracy naukowo-dydaktycznej w najmniejszym nawet stopniu nie uwłaczał godności nauczyciela akademickiego, jego postawa jest wysoko oceniana przez przełożonych…”

prof. dr hab. Edward Saulicz

…”przedstawione fakty pozwalają pracę dydaktyczną ocenić bardzo wysoko, Paweł Ryngier cieszy się uznaniem studentów i jest lubiany przez współpracowników…”

prof. dr hab. Andrzej Zembaty

…”pracę dydaktyczną oceniam bardzo wysoko wnioskując o ocenę wyróżniającą, trzeba się zgodzić, że Paweł Ryngier rokuje bardzo korzystnie rozwojowo w pracy dydaktyczno-naukowej…”

prof. dr hab. Janusz Kubacki

…”ponadto nadmienić należy, że w trakcie swojej pracy naukowo-dydaktycznej znajduje jeszcze czas na niezwykle mocne angażowanie się w rozwijanie tematyki dotyczącej szkolenia w piłce nożnej, gromadzi badania i publikacje, które zamierza wykorzystać w swojej przyszłej rozprawie habilitacyjnej…”

prof. dr hab. Henryk Knapik

Edukacja:

– III Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Sosnowcu, ukończone z wyróżnieniem, (1990–1994 r..
– 
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, magister fizjoterapii (Katowice 1994-1998).

Tytuł naukowy:


Doktor nauk o kulturze fizycznej w zakresie Teorii Sportu, obrona pracy doktorskiej 12 września 2006 r., Wydział Wychowania Fizycznego, AWF Katowice.
Temat pracy: „Ocena przydatności zastosowania wybranych wzorców metody PNF u piłkarzy nożnych”.Przebieg pracy zawodowej:


Na Uczelni:

– 
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Katedra Fizjoterapii. Asystent w Zakładzie Kinezyterapii (od 17 sierpnia 1998 r.). Prowadzący zajęcia z przedmiotów: kinezyterapia, biomechanika kliniczna i ergonomia, hospitujący zajęcia ze sportu inwalidów.
– 
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Katedra Metod Specjalnych Fizjoterapii i Sportu Osób Niepełnosprawnych. Asystent i wykładowca Zakładu Metod Specjalnych (od 01 listopada 2003 r.). Prowadzący zajęcia z przedmiotów: kinezyterapia, ergonomia ogólna i kliniczna, terapia manualna, metody specjalne w kinezyterapii, studium odnowy biologicznej, promotor 72 prac magisterskich oraz recenzent 4 prac magisterskich i 1 pracy licencjackiej.
– Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej-Zakład Fizjoterapii, (2006/2010), prowadzący zajęcia z przedmiotów: teoretyczne podstawy fizjoterapii, kinezyterapia, biomechanika kliniczna, terapia manualna, kinezjologia, promotor 21 prac licencjackich oraz recenzent 42 prac licencjackich.
– Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim–Zakład Fizjoterapii (2006/2007), prowadzący zajęcia z przedmiotów: terapia manualna, kinezyterapia, diagnostyka funkcjonalna i prognozowanie w fizjoterapii.


Przynależność organizacyjna, praca społeczna:

– Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii–PTF (od 1997r.).
– Sekretarz oraz Członek Komisji Rekrutacyjnej AWF Katowice Studiów I-go stopnia (2007/2008, 2008/2009) oraz II-go stopnia Wydziału Fizjoterapii w latach 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
– 
Członek Komisji Dyscyplinarnej d/s Studentów AWF Katowice (2008/2009r.).
– 
Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej d/s Studentów AWF Katowice (2009/2010).
– 
Opiekun praktyk studenckich dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Fizjoterapii (od 2007r.).


Kursy i przeszkolenia:

– Deutsche Geselleschaft für Orthopadische Manuelle Therapie e.V. (Terapia Manualna metodą Kaltenborna-Evjenth’a–VIII stopni), (320 godzin), (1998–2001 r).
– School of Logical Concept in Mechanical Analisys and Therapy (Terapia Manualna ze szczególnym uwzględnieniem metody Cyriax’a i Mc Kenziego–IV stopnie zakończone egzaminem końcowym na ocenę bardzo dobrą), (110 godzin), (1997–1999 r.).
– 
Pedagogiczne Studium Podyplomowe z zakresu Dydaktyki Szkoły Wyższej (2000 r.).
– 
The S-E-T Concept using the Terapi Master System (Sling Exercise Therapy). Basic Course. (Kurs podstawowy z zakresu obsługi systemu podwieszeń według Terapii Master), (16 godzin), (2001 r.).
– 
Kurs podstaw BHP dla pracowników placówek oświatowych (2001 r.).
– 
Kurs rehabilitacji osób po udarze mózgu–Metoda Bobath–część I, 24 godziny (2008 r.).
– 
Kurs rehabilitacji osób po udarze mózgu–Metoda Bobath–część II, 16 godzin (2009 r.).
– 
Czytanie i analiza zdjęć RTG–kurs Reha Plus (Kraków 2009r.).
– Ocena i terapia bólu kręgosłupa (AWF Katowice, Technomex Gliwice, PTF Katowice 2011r.).
– Nowoczesne rozwiązania w diagnostyce i rehabilitacji w oparciu o systemy treningu i oceny równowagi (Technomex Gliwice 2011r.).


Udział w kongresach/konferencjach/zjazdach i sympozjach:

– 
1998-Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktywność fizyczna w pielęgnowaniu zdrowia i terapii chorób”. Lublin 17-18. 04 (udział czynny – 1 referat).
– 1999-XII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Łódź 10-12. 09 (udział czynny-3 referaty).
– 2000–First Interdisciplinary World Congress on Spinal Surgery–„World Spine 1”. Berlin 27.08-1. 09 (udział czynny – 2 referaty).
– 
2007–Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, 26-28. 04 (czynny udział–1 referat), Kazimierz Dolny.
– 
2007-Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego, środowisko człowieka a jego zdrowie, 14-16. 09 (czynny udział–1 referat), Kielce.
– 2010-Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Humanistyczny wymiar kultury fizycznej. Bydgoszcz-Lwów-Warszawa, 15-16. listopad (czynny udział – 3 monografie), Bydgoszcz.
– 2011r.- Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Humanistyczny wymiar fizjoterapii, rehabilitacji, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, turystyki i rekreacji. Radom 2011. Czynny udział – 3 referaty.
– 2011r.- Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Naukovo-pedagoigicni problemi fizicnoj kulturi Fizicna kultura i sport. Ukraina, Kijów 2011. Czynny udział – 2 referaty.


Staże zawodowe i samodzielne wykłady naukowe:


– Samodzielny wykład z tematu–„Współczesne trendy w terapii manualnej” na Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Fizjoterapii-AWF Katowice (2006 r.).
– 
Współprowadzący szkolenia dla nauczycieli Wychowania Fizycznego–„Nowoczesne podejście w gimnastyce korekcyjnej na reedukację wad postawy ciała u dzieci w wieku wczesnoszkolnym”. Stowarzyszenie „Rośnij w Górę” oraz UM Bytom i UM w Dąbrowie Górniczej (2009r.).
Publikacje:

1.Ryngier P., Saulicz E.: Ocena skuteczności postępowania usprawniającego osób po urazach stawu kolanowego leczonych operacyjnie. W: „Aktywność fizyczna w pielęgnowaniu zdrowia i terapii chorób” (red. E. Rutkowska), Akademia Medyczna, Lublin, 1998, str. 135-139;
2.Ryngier P., Saulicz E., Dworaczek G.: Diagnostyka funkcjonalna oraz leczenie „łokcia tenisisty”. Fizjoterapia, 1999, 7, 3, str. 52-56;
3.Gnat R., Saulicz E., Ryngier P., Maślanka M.: Wybrane elementy psychorelaksacyjne w leczeniu skutków udaru mózgu, 2000, Medycyna Sportowa, 6, 107, str. 13-18;
4.Wolny T., Saulicz E., Molicka D., Ryngier P.: Terapia wtórnych skutków zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego – ocena skuteczności różnych sposobów postępowania. Medycyna Sportowa, , 10, nr 111, 2000, str. 40–43;
5.Gnat R., Saulicz E., Ryngier P., Maślanka M.: Próba zwiększenia efektywności terapii pacjentów po udarach mózgu wybranymi elementami psychorelaksacji. Fizjoterapia , 2000, 8, 1, str. 19-25;
6.Saulicz E., Gnat R., Ryngier P.: Sacroiliac mobilization as the way of pelvis correction in thoraco-lumbar scolioses treatment, Spinal Surgery and Related Disciplines, (Editors: M. Brock, W. Schwarz, C. Wille), 2000 by Monduzzi Editore S.p.A. – Medimond Inc. str. 675 – 682;
7.Saulicz E., Kokosz M, Ryngier P., Gnat R.: The corrective potential in mono- and poli- curve scolioses, Spinal Surgery and Related Disciplines, (Editors : M. Brock, W. Schwarz, C. Wille), 2000 by Monduzzi Editore S.p.A. – Medimond Inc., str. 683 – 688;
8.Ryngier P., Saulicz E., Gnat R., Wolny T.: Ocena skuteczności postępowania usprawniającego osób po urazach w okolicy stawu kolanowego leczonych operacyjnie osteosyntezą wewnętrzną. Fizjoterapia Polska, 1, nr 4, 2001, str. 369-375;
9.Gnat R., Saulicz E., Ryngier P, Zięba M.: Wartość wybranych parametrów spirometrycznych u dzieci i młodzieży z bocznym skrzywieniem kręgosłupa I i II stopnia. Fizjoterapia, Tom 9, Nr 1, 2001, str. 13–19;
10.Ryngier P., Saulicz E., Gnat R., Połeć J.: Fizjoterapia i fizjoprofilaktyka w leczeniu osteoporozy. Fizjoterapia, 3, 9, 2001, str. 61–71;
11.Ryngier P., Saulicz E., Kokosz M., Gnat Rafał.: Uwagi na temat najczęstszych urazów i ich przyczyn wśród zawodników i zawodniczek piłki nożnej. Medycyna Sportowa18, 12, 2002, str. 499–506;
12.Kokosz M., Gnat R., Wojdyła L., Ryngier P.: Podstawy teoretyczne i praktyczne metody S-E-T. Fizjoterapia Polska, 2, 4, 2002, str. 319-327;
13.Gnat R., Saulicz E., Zięba M., Ryngier P.: Zmiany wartości wybranych parametrów spirometrycznych w przebiegu kompleksowego usprawniania pacjentów z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa I0 i II0, 2003, 3, 1, str. 21-31;
14.Kuszewski M., Gnat R., Saulicz E., Knapik A., Ryngier P., Plinta R.: Ocena zakresu ruchu zgięcia tułowia u trenujących i nietrenujących kobiet w wieku 18-30 lat., Wydawnictwo Polyhymnia, Kazimierz Dolny, T. 1, 2007, str. 292;
15.Kuszewski M., Saulicz E., Knapik A., Gnat R., Ryngier P.: Czy uprawianie sportu może być czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia skróceń mięśni kulszowo-goleniowych u młodzieży? Problemy Higieny i Epidemiologii, T. 89, nr 1, 2008, str. 47-50.
16.Ryngier P., Knapik H.,Saulicz E., Myśliwiec A.: Wpływ zastosowania wybranych wzorców metody PNF u kwalifikowanych piłkarzy nożnych na kształtowanie się zdolności kinestetycznego różnicowania użycia siły. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Humanistyczny Wymiar Kultury Fizycznej, monografia nr 12/10, 2010, str. 338-355.
17.Ryngier P., Saulicz E., Knapik H., Kuszewski M.: Wpływ wzorców metody PNF na profilaktykę typowych dla piłki nożnej skróceń mięśni kończyn dolnych. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Humanistyczny Wymiar Kultury Fizycznej, monografia nr 12/10, 2010, str. 356-375.
18.Ryngier P., Knapik H., Saulicz E., Rafał Gnat G.: Wpływ wybranych wzorców metody PNF u kwalifikowanych piłkarzy nożnych na zdolność zachowania równowagi dynamicznej. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Humanistyczny Wymiar Kultury Fizycznej, monografia 12/10, 2010, str. 376-394.16.
19.Ryngier P., Nikoniuk A., Knapik H., Walla G.: Wybrane wzorce metody PNF w leczeniu skolioz jednołukowych. Rehabilitacja w praktyce. – Nr 2, 2011, s. 21-26;
20.Ryngier P., Knapik H., Nikoniuk A., Myśliwiec A.: Zastosowanie metody PNF w leczeniu skolioz dwułukowych. W: Humanistyczny wymiar fizjoterapii, rehabilitacji, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, turystyki i rekreacji (red. nauk. Iwona Czerwińska Pawluk, Walery Żukow), Radom, Radomska Szkoła Wyższa, 2011, s. 129-141.
21.Ryngier P., Knapik H., Humpa F., Walla G.: Ergonomiczne uwarunkowania pracy stojącej i siedzącej a występowanie dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. W: Humanistyczny wymiar fizjoterapii, rehabilitacji, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, turystyki i rekreacji( red. nauk. Iwona Czerwińska Pawluk, Walery Żukow), Radom, Radomska Szkoła Wyższa, 2011, s. 117-128;
22.Myśliwiec A., Knapik H., Pasek A., Kuszewski M., Saulicz M., Ryngier P., Wolny T.: Rehabilitation of patients with the Klinefelter’s syndrome – review of available literature // W: Humanities dimension of physiotherapy, rehabilitation, nursing and public health / ed. Iwona Czerwińska-Pawluk, Walery Żukow ; Radom University in Radom. – Radom : Radom University, 2011, s. 89-99;
23.Ryngier P., Knapik H., Kowalski P., Myśliwiec A.: Ocena przydatności zastosowania wybranych technik poizometrycznej relaksacji mięśni u piłkarzy nożnych. W: Naukovo-pedagigicni problemi fizicnoj kulturi : Fizicna kultura i sport. – Kijów : [B.w.], 2011. – T. 13. s. 759-795;
24.Ryngier P., Knapik H., Pater S., Myśliwiec A.: Trening siłowy a ćwiczenia stabilizacyjne w przygotowaniu motorycznym piłkarzy nożnych. W: Naukovij Casopis. – Kijów : [B.w.], 2011. – (Naukovo-pedagoigicni problemi fizicnoj kulturi Fizicna kultura i sport). – T. 13. s. 753-758;